Τραπεζική αργία

Ανακοίνωση

 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ
“Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.”

 

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 84/18-07-2015) που εκδόθηκε την 18 Ιουλίου 2015, από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α’ 65), οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4261/2014 (Α’ 107),  τα ιδρύματα πληρωμών του Ν. 3862/2010 (Α’ 113), τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του Ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Σε συνέπεια αυτής επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό έως του ποσού των 500€ ανά μήνα, ανά φυσικό πρόσωπο, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές.

Από 01/07/2018 επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών  εντός Ελλάδας χωρίς περιορισμό
και ανά φυσικό πρόσωπο 4000€ το ημερολογιακό δίμηνο στο εξωτερικό.